ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο Περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή που  υπηρετεί και ενισχύει βασικές αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως η Νομιμότητα, η Διαφάνεια, η Ισότητα, η Λογοδοσία,  η Συμμετοχή του πολίτη,  η Αμεροληψία, η Χρηστή Διοίκηση 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Δυνάμει του άρθρου 179 του Ν. 3852/10, θεσπίστηκε για τις περιφέρειες ο Θεσμός, ο οποίος εκλέγεται με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.

Με την ψήφιση του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» - Πρόγραμμα «Καλλικράτης» εισήχθη στη διαρθρωτική δομή της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ένας νεόδμητος θεσμός για τα - μέχρι τότε - δεδομένα της τοπικής διακυβέρνησης, ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, για τους δήμους, και του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, για τις νεοσύστατες τότε περιφέρειες.

Στο πλαίσιο αυτής της αναγκαίας μεταρρύθμισης θεσπίστηκε Ο Θεσμός του Τοπικού και Περιφερειακού Συμπαραστάτη, προκειμένου να καταπολεμηθούν φαινόμενα κακοδιοίκησης στις υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα των δήμων και των περιφερειών, με τη διαμεσολάβηση του Συμπαραστάτη ανάμεσα στον πολίτη ή την επιχείρηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες, με σκοπό την άμεση εξεύρεση λύσης σε καταγγελίες θιγόμενων πολιτών ή επιχειρήσεων.

Βέβαια, εκτός από τη διαπίστωση, αλλά και την ομολογία του κράτους, ότι υπάρχουν φαινόμενα κακοδιοίκησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που επιβάλλεται να αντιμετωπισθούν, επίσης συνέβαλαν στην καθιέρωση του Θεσμού του Συμπαραστάτη οι υποδείξεις και οι κλήσεις των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων για την θέσπιση ενός θεσμού, ανάλογου του Συνηγόρου του Πολίτη, σε επίπεδο τοπικό και περιφερειακό.

Αναμφισβήτητα, ο Θεσμός του Συμπαραστάτη στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αποτελεί ένα βήμα εκδημοκρατισμού της διοικητικής λειτουργίας της και παράλληλα υπηρετεί και ενισχύει βασικές αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως η νομιμότητα, η διαφάνεια, η ισότητα, η λογοδοσία, η αποτελεσματικότητα, η συμμετοχή του δημότη, η διαβούλευση, η αμεροληψία, η χρηστή και αδιάφθορη διοίκηση και η ανταπόκριση στις ανάγκες των δημοτών. (Εκδόσεις ΕΕΤΑΑ-Οδηγός του Δημότη)

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ   ΠΛΑΙΣΙΟ

  1. ΙΔΡΥΣΗ ΘΕΣΜΟΥ - O θεσμός του «Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης», σε επίπεδο Περιφέρειας, εισήχθη με το άρθρο 179 του ν.3852/2010. 
  2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - εκλέγεται με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, και επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους ως περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
  3. ΘΗΤΕΙΑ - Η θητεία του περιφερειακού συμπαραστάτη είναι πενταετής και ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακων αρχών.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ

Ο Συμπαραστάτης συγκαταλέγεται στις Ανεξάρτητες Αρχές,
οι οποίες λειτουργούν με βάση τους Νόμους και τη συνείδηση

εικόνα με ατομα σε σύσκεψη
1

Καταγγελίες

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και  της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα  θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας,  των νομικών της προσώπων και των επιχειρήσεών της και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα  σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους (άρθρο 179 παρ. 2 Ν.3852/2010)

2

Διεκπεραίωση

Ο Συμπαραστάτης διεκπεραιώνει τις ενώπιόν του υποθέσεις είτε εγγράφως (με αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου ή της περιφέρειας) είτε προφορικώς, ενημερώνοντας και στις δύο περιπτώσεις τον ενδιαφερόμενο. Οι ενέργειες αυτές λαμβάνουν χώρα εντός του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών.” (Εγκύκλιος 27230/7.6.2011 του Υπ. Εσωτερικών)

3

Διαφάνεια

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η Ετήσια Έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον απολογισμό της Περιφερειακής Αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.3852/2010. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης  μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο  στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσής του, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ

Με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ - EMAIL

Μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση symparastatis@pkm.gov.gr ολα τα σχετιζόμενα με την ανάφορά σας καθώς και την ενυπόγραφη αναφορά-καταγγελία σας.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ pdf
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ doc

ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Μπορείτε να συνδεθείτε στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Αναφορών και καταγγελλιών και ενημερωθείτε για την αναφορά και την πορεία του σε κάθε σταδιο.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΔΩ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ

Μπορείτε να αποστείλετε ολα τα σχετικά καθώς και την ενυπόγραφη αναφορά - καταγγελία σας ταχυδρομικά στη Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 64, 54627 Θεσσαλονίκη, 4ος ορ. για ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ pdf  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ doc

ΚΟΥΗΣ ΝΤΙΝΟΣ

Περιφερειακός Συμπαραστάτης πολίτη & επιχείρησης
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Κούης Ντίνος φωτογραφία

Στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024, εξέλεξε στη θέση του Συμπαραστάτη τον κ. Ντίνο Κούη, ο οποίος συγκέντρωσε την παμψηφεί εκλογή των Περιφερειακών Συμβούλων. Είναι ο δεύτερος κατά σειρά Συμπαραστάτης για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η λήξη της θητείας του είναι έως στις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Ο κ. Κούης έχει διακριθεί στην κοινωνία ως θρύλος του Ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς με την αγωνιστικότητα, το πάθος του και τις νίκες, απογείωσε το ποδόσφαιρο και μάγεψε τους φιλάθλους.Στα 21 χρόνια της καριέρας του, υπήρξε σημαντικός υπερασπιστής της ομαδικότητας, σε κάθε πτυχή της επαγγελματικής του πορείας! Απόδειξη του έντιμου χαρακτήρα του, ότι δεν αποβλήθηκε από το παιχνίδι ποτέ με κόκκινη κάρτα. Ο κ. Κούης εκπροσώπησε την Περιφέρεια μέσα από διαφορετικές θέσεις. Την τελευταία τετραετία επιτέλεσε Τομεάρχης Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Στόχος του, στα νέα του καθήκοντα, είναι να προάγει τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και να συμβάλλει σημαντικά στο σπουδαίο αυτό θεσμό.

Πως να φθάσετε

Με Λεωφορείο:

ΔΡΟΜΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΑΣΘ

ΓΡΑΜΜΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ
31  - ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΚΤΕΛ (Στάση ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ)
40 -  Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ (Στάση ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ)
40Α -Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΜΕΣΩ Σ.Δ.Ο.Ε. (Στάση ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ)


Διεύθυνση

26ης Οκτωβρίου 64
546 27 Θεσσαλονίκη
4ος Οροφος, Εισ.Α-  Γρ.1

Επικοινωνία

Email: symparastatis@pkm.gov.gr 
Phone: 2313 319.444